ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Π.Ε.

ΑΡΘΡΟ 1    ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ιδρύεται Καταναλωτικός-Προμηθευτικός Συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης των κατοίκων των Δήμων Αγίας Παρασκευής και Χολαργού-Παπάγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1667/1986 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί) και με διακριτικό τίτλο «Πανδώρα».

Στις συναλλαγές του με την αλλοδαπή ο Συνεταιρισμός χρησιμοποιεί τον διακριτικό του τίτλο σε αντίστοιχη μετάφραση με λατινική γραφή.

Ο καταναλωτικός Συνεταιρισμός είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του

Η έδρα του Συνεταιρισμού ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής

ΑΡΘΡΟ 2    ΣΚΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 1. Να αποτελέσει μέλος Πανελληνίου Καταναλωτικού Προμηθευτικού Συνεταιρισμού για την παραγωγική ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα της ελληνικής οικονομίας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) του αντίστοιχου τομέα μεταποίησης και την δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών για την εξαγωγή των παραγομένων προϊόντων.
 2. Να μελετήσει τρόπους παραγωγής και δημιουργίας δικτύων υποδομών και διάθεσης των παραγομένων προϊόντων και την σύσταση και λειτουργία κέντρων διανομής προϊόντων των παραγωγών, τα οποία θα διατίθενται στους καταναλωτές, χωρίς τη μεσολάβηση χονδρεμπόρων.
 3. Στα πλαίσια της παραπάνω παραγράφου ο Συνεταιρισμός μελετά μία ολιστική σφαιρική προσέγγιση σε θέματα παραγωγής, τυποποίησης και διανομής των παραγομένων προϊόντων με κριτήρια την υγεία των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη των τοπικών παραδόσεων και του πολιτισμού.
 4. Βασική επιδίωξη του Συνεταιρισμού είναι η υπηρέτηση της συνεταιριστικής ιδέας, δηλαδή της συλλογικής προσπάθειας της ομαδικής δράσης μέσα από ένα οριζόντιο δίκτυο που περιλαμβάνει τα μέλη και τους καταναλωτές του Συνεταιρισμού, ώστε να επιτύχουμε ουσιαστικά φθηνότερα προϊόντα και να διαμορφώσουμε νέα κοινωνικά δεδομένα με την κοινωνικότητα, την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό.
 5. Για να είναι κοινωνικά αποτελεσματική η συγκρότηση του Συνεταιρισμού, πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμη. Για το σκοπό αυτό ο Συνεταιρισμός επιδιώκει ένα ποσοστό κέρδους, που θα καθορίζεται από το Δ.Σ. και θα βασίζεται στην οικονομική μελέτη λειτουργίας του Συνεταιρισμού.
 6. Να συμμετέχει σε αναπτυξιακά ή επιδοτούμενα προγράμματα και να συνεργάζεται με αντίστοιχους καταναλωτικούς και παραγωγικούς συνεταιρισμούς σε μορφές κοινοπρακτικές ή άλλες, για την επίτευξη των σκοπών του
 7. Για την επίτευξη των στόχων του ο Συνεταιρισμός με αποφάσεις του Δ.Σ. συγκροτεί επιστημονικές επιτροπές μελέτης και οργάνωσης, π.χ.:
  • Τυποποίησης ελληνικών προϊόντων
  • Παροχής τεχνογνωσίας
  • Οργάνωσης και έρευνας της αγοράς
  • Οργάνωσης των καταναλωτών με δημιουργία καταναλωτικής πρακτικής
  • Παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειας
  • Καλλιέργειας, διακίνησης, διαφύλαξης ελληνικών σπόρων
  • Παροχή υπηρεσιών μηχανοργάνωσης
  • Δημιουργία δικτύων άμεσης επικοινωνίας με ανάλογες προσπάθειες συνεταιριστικών οργανώσεων σε άλλες χώρες κλπ.

Γενικά η συνεταιριστική κοινωνική ευθύνη οφείλει να διέπει όλες τις αποφάσεις των Γ.Σ. των συνεταιριστών οι οποίες αποτελούν και τη βάση όλων των δραστηριοτήτων και αποφάσεών τους, με στόχο την ικανοποίηση των βασικών αναγκών της συλλογικότητας όπως αυτές προσδιορίζονται στα πλαίσια της άμεσης δημοκρατικής λειτουργίας του συνεταιρισμού, και αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στους τομείς του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, της αειφόρου ανάπτυξης, της εκπαίδευσης, των παροχών κοινής ωφέλειας, της αξιοπρεπούς διαβίωσης, της αξιοποίησης των τοπικών προϊόντων και των παραδοσιακών επαγγελμάτων.

ΑΡΘΡΟ 3    ΜΕΛΗ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

α)      Μέλος του Συνεταιρισμού γίνεται κάθε Έλληνας πολίτης και κάθε ελληνικής καταγωγής κάτοικος εξωτερικού που εμπνέεται και ευαισθητοποιείται από τις αρχές και επιδιώξεις του Συνεταιρισμού. Κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξάρτητα αν φέρει ή όχι την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη δύναται να εγγράφεται στο Συνεταιρισμό μετά από γραπτή αίτηση που εγκρίνεται από το Δ.Σ. που αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη του συνεδρίαση.

Με την έγκριση της εγγραφής του από τη Γ.Σ., το μέλος αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Σε περίπτωση που η αίτησή του απορριφθεί, τότε αποφασίζει για την αίτηση εγγραφής του η επόμενη Γ.Σ.

Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού οι Ο.Τ.Α. και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να υποστηρίζουν με κάθε τρόπο τους σκοπούς του Συνεταιρισμού και να τηρούν τις αρχές του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.

Βασική υποχρέωση των μελών του Συνεταιρισμού η αποφυγή, οποιασδήποτε κομματικής παρέμβασης ή αναφοράς με σκοπό τη διαφύλαξη της ενότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης των μελών στο «χώρο» του Συνεταιρισμού.

Τα μέλη ευθύνονται για τα χρέη του Συνεταιρισμού έναντι τρίτων, ο καθένας μέχρι του ποσού της συνεταιριστικής του μερίδας. Κάθε νέο μέλος καταβάλει εκτός από το ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του Συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης.

β)      Ως επίτιμα μέλη γίνονται δεκτά με απόφαση του Δ.Σ. άτομα που προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον Συνεταιρισμό και στην συνεταιριστική προσπάθεια γενικότερα.

Τα μέλη του συνεταιρισμού δύνανται να αποχωρήσουν με γραπτή δήλωσή τους προς το Δ.Σ. Στα αποχωρούντα μέλη επιστρέφεται η συνεταιριστική μερίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Μέλη του Συνεταιρισμού διαγράφονται με απόφαση της Γ.Σ. με αυξημένη απαρτία των 2/3 των μελών και πλειοψηφία των παρόντων μελών, όταν με πράξεις ή παραλείψεις τους βλάπτονται τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού.

Στα μέλη αυτά κοινοποιείται η απόφαση της Γ.Σ. και επιστρέφεται η συνεταιριστική μερίδα.

Κάθε μέλος κατέχει μια συνεταιριστική μερίδα της οποίας η αξία ορίζεται σε 50 ΕΥΡΩ. Έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και το πλεονέκτημα της κατώτερης τιμής αγοράς των προϊόντων του Συνεταιρισμού.

Κάθε καταναλωτής μη μέλος έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται τα προϊόντα του Συνεταιρισμού στις ονομαστικές τους τιμές (λίγο υψηλότερες από τις τιμές των μελών).

Οι διαφορές των τιμών διάθεσης των προϊόντων, ορίζονται από το Δ.Σ. με κριτήριο την οικονομική βιωσιμότητα του Συνεταιρισμού.

Αν κατά τη σύνταξη του ετήσιου ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το 1/3 του συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των συνεταίρων, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη Γ.Σ. με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους συνεταίρους.

Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα μέλη εάν το αποφασίσει η Γ.Σ. με την απαρτία των 2/3 και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συνεταιρισμού.

Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα κάθε μέλος επιτρέπεται να αποκτήσει προαιρετικά μέχρι εννέα (9) πρόσθετες συνεταιριστικές μερίδες της ίδιας χρηματικής αξίας με την υποχρεωτική.

Οι πρόσθετες συνεταιριστικές μερίδες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι συνεταιριστικές μερίδες δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των μελών προς τρίτους και δεν κληρονομούνται.

Οι συνεταιριστικές μερίδες μεταβιβάζονται σε συνεταίρους και κατ’ εξαίρεση σε τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 1667/1986


ΑΡΘΡΟ 4    ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Όργανα διοίκησης του Συνεταιρισμού είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέματα του Συνεταιρισμού. Συνέρχεται κάθε ένα (1) χρόνο για ενημέρωση των μελών και κάθε δύο (2) χρόνια για αρχαιρεσίες.

Πέραν της τακτικής συγκλήσεως η Γ.Σ. συνέρχεται έκτακτα σε περιπτώσεις σοβαρών θεμάτων είτε με πρωτοβουλία του Δ.Σ., είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος από το 20% των μελών του Συνεταιρισμού με αιτιολόγηση της έκτακτης σύγκλησης.

Η Γ.Σ. έχει τις ακόλουθες αποκλειστικές αρμοδιότητες:

α)      Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων απερχομένου Δ.Σ. και Ε.Σ.

β)      Τροποποίηση καταστατικού.

γ)     Έγκριση προϋπολογισμού και ισολογισμού (επενδύσεις, διανομή κερδών).

δ)    Έγκριση και τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας μετά από πρόταση του Δ.Σ.

ε)       Εκλογή και ανάκληση των μελών του Δ.Σ. και του Ε.Σ.

στ)   Συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε κοινοπραξίες ή ενώσεις συνεταιρισμών, αλλά μετά από εισήγηση του Δ.Σ. και ενδεχόμενο διαχωρισμό του Συνεταιρισμού λόγω αυξήσεως των μελών σε αριθμό μη λειτουργικό επικοινωνιακά.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρευρίσκονται τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού.

Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται χωρίς νέα πρόσκληση, την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και ώρα, και για τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης και βρίσκεται σε απαρτία όταν κατά την έναρξη παρευρίσκεται το 1/3 των μελών του Συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία το Δ.Σ. παραιτείται και συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. για ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Για την λήψη των αποφάσεων απαιτείται απλή πλειοψηφία των παρόντων με εξαίρεση αποφάσεις που αφορούν:

α)      Μεταβολή του σκοπού ή τροποποίηση του Καταστατικού.

β)      Μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας.

γ)       Επέκταση ή συγχώνευση του Συνεταιρισμού.

δ)      Ανάκληση και αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. και του Ε.Σ. με αιτιολογημένη πρόταση του 20% των μελών.

ε)       Κάλυψη πιθανής ζημιάς.

στ)  Διάλυση του Συνεταιρισμού.

Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων και απόλυτη πλειοψηφία.

Το Δ.Σ. αποτελείται από 7 μόνιμα και 3 αναπληρωματικά μέλη που εκλέγονται από τη Γ.Σ. με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Το Ε.Σ. αποτελείται από 5 μόνιμα μέλη και 2 αναπληρωματικά που εκλέγονται από τη Γ.Σ. με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Τα μέλη του Δ.Σ. και του Ε.Σ. δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι Β΄ βαθμού.

ΑΡΘΡΟ 5    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Συνεταιρισμός διοικείται από Δ.Σ. με 7 μόνιμα μέλη και 3 αναπληρωματικά που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από την τακτική Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία και ενιαίο ψηφοδέλτιο. Σε κάθε ψηφοδέλτιο επιλέγονται 3 υποψήφιοι κατ’ ανώτατο όριο και σε περίπτωση μη εκλογής των 7 μελών, γίνεται κλήρωση ονομάτων από τους μη εκλεγέντας στην α΄ φάση υποψηφίους. Οι εκλογές για την ανάδειξη διενεργούνται από 3μελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από την Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία ή κλήρωση. Το εκλεγμένο Δ.Σ. αφού συνέλθει και συνεδριάσει με φροντίδα του συμβούλου που πλειοψήφησε, συγκροτείται σε σώμα με πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα, ταμία με ευχέρεια ειδικού γραμματέα, δέκα μέρες μετά την εκλογή του. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ορισμένη μέρα και ώρα. Έκτακτα συγκαλείται όποτε το κρίνει απαραίτητο ο πρόεδρος ή 4 τουλάχιστον μέλη που θα ορίζουν και τους λόγους της σύγκλησης. Έχει απαρτία εφόσον παρευρίσκονται τα μισά και ένα μέλη του μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων.

Κάθε μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ή σε οκτώ τακτικές αδιακρίτως, εκπίπτει και αντικαθίσταται. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να παρευρίσκεται κάθε μέλος του συνεταιρισμού χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ο πρόεδρος εκπροσωπεί τον συνεταιρισμό δικαστικά και εξώδικα, ενώπιον κάθε αρχής και δικαστηρίου. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Συνεταιρισμού και τον συντονισμό της δράσης του. Υπογράφει μαζί με τον ταμία εντάλματα πληρωμών και μαζί με το Γ.Γ. κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Συνεταιρισμού. Τον πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει σε όλες του τις αρμοδιότητες ο αντιπρόεδρος.

Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συντάσσει πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., συνυπογράφει με τον πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα, αλληλογραφία κλπ., τηρεί το μητρώο μελών και έχει την ευθύνη για τη φύλαξη των αρχείων και της σφραγίδας του Συνεταιρισμού.

Τον Γ.Γ. κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο ταμίας ή ο ειδικός γραμματέας.

Ο Ταμίας του Συνεταιρισμού έχει την ευθύνη του ταμείου. Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα του Συνεταιρισμού. Κάνει κάθε πληρωμή με ένταλμα που εκδίδεται με έγκριση της δαπάνης από το Δ.Σ. και υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον ταμία με την σφραγίδα του Συνεταιρισμού. Το Δ.Σ. με απόφασή του καθορίζει το ύψος των δαπανών, οι οποίες ενεργούνται με μόνη την υπογραφή του ταμία. Τον ταμία κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Γ.Γ. Σε περίπτωση που κωλύονται ή απουσιάζουν και οι δύο, οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. κατόπιν εξουσιοδότησης του Δ.Σ.

Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. έχουν αρμοδιότητες που αναθέτει σ’ αυτά το Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί επίσης με απόφασή του να ορίζει ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες στα μέλη του καθώς και να αναθέτει σε οποιοδήποτε μέλος του ή τρίτο τη διενέργεια πράξεων της αρμοδιότητάς του ή την εκπροσώπησή του.

Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. κοινοποιούνται, ανελλιπώς και ελέγχονται από το Ε.Σ. που εκφράζει εγγράφως ενδεχόμενες επιφυλάξεις ή διαφωνίες του στις αποφάσεις του Δ.Σ. με κριτήριο την νομιμότητα, το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γ.Σ.

Σε περίπτωση σοβαρών διαφωνιών δικαιούται να προβαίνει σε αίτημα σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ., αφού προηγηθεί κοινή σύσκεψη των δύο συμβουλίων.

Για την συμμετοχή μελών του Δ.Σ. για τρίτη και πλέον συνεχή θητεία, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη  των 2/3  της Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία.


ΑΡΘΡΟ 6    ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Ε.Σ. αποτελείται από 5 μόνιμα και 2 αναπληρωματικά μέλη που εκλέγονται κάθε 2 χρόνια από την Γ.Σ. με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Σε κάθε ψηφοδέλτιο επιλέγονται 2 υποψήφιοι κατ’ ανώτατο όριο και σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται σε α΄ φάση το πενταμελές συμβούλιο, γίνεται κλήρωση ονομάτων από τους μη εκλεγέντας σε α΄ φάση υποψηφίους.

Το εκλεγμένο Ε.Σ. συγκροτείται σε σώμα με πρόεδρο, αντιπρόεδρο, και γ.γραμματέα.

Το Ε.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον 1 φορά τον μήνα, ορισμένη ημέρα και ώρα. Έκτακτα συγκαλείται όποτε το κρίνει απαραίτητο ο πρόεδρος ή 3 τουλάχιστον μέλη που θα ορίζουν και τους λόγους της σύγκλισης. Έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα μέλη και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Κάθε μέλος του Ε.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ή σε οκτώ συνολικά συνεδριάσεις, εκπίπτει και αντικαθίσταται.

Στην αρμοδιότητα του Ε.Σ. υπάγεται η εποπτεία και ο έλεγχος των αποφάσεων του Δ.Σ. που του κοινοποιούνται για τις οποίες και εκφράζει ενδεχόμενες επιφυλάξεις ή και διαφωνίες με κριτήρια την νομιμότητα, το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γ.Σ.

Σε περίπτωση σοβαρών διαφωνιών δικαιούται να προβαίνει σε αίτημα σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ., αφού προηγηθεί κοινή σύσκεψη των δύο συμβουλίων.

Για την συμμετοχή μελών του Ε.Σ. για τρίτη και πλέον συνεχή θητεία, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των 2/3 της Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία.


ΑΡΘΡΟ 7    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Η διαχειριστική χρήση είναι 12μηνης διάρκειας με αρχές την 1η Ιανουαρίου και πέρας την 31η Δεκεμβρίου. Κατ’ εξαίρεση η 1η διαχειριστική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση του Συνεταιρισμού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους.

Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης το Δ.Σ. συντάσσει τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης τας οποία υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. για έγκριση.

Από τα καθαρά κέρδη του Συνεταιρισμού παρακρατείται τουλάχιστον το 20% για δημιουργία τακτικού αποθεματικού. Το ποσοστό αυτό δύναται να προσαυξάνεται με απόφαση της Γ.Σ., η οποία δύναται να αποφασίζει για την δημιουργία αποθεματικών ειδικού σκοπού.

Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών με απόφαση της Γ.Σ. διατίθεται για τους σκοπούς του Συνεταιρισμού

Ο Συνεταιρισμός τηρεί βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επιπλέον:

 1. Βιβλίο μητρώου μελών.
 2. Βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.
 3. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.
 4. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Ε.Σ.
 5. Βιβλίο πρακτικών κοινών συνεδριάσεων Δ.Σ. και Ε.Σ.

ΑΡΘΡΟ 8    ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Η διάρκεια λειτουργίας του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.

Με απόφαση του Δ.Σ. ο Συνεταιρισμός μπορεί για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, να ιδρύει και να λειτουργεί υποκαταστήματα ή αποθήκες ή γραφεία οπουδήποτε.

Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:

α)      Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των 65

β)   Με απόφαση της Γ.Σ. των μελών.

γ)     Αν κηρυχθεί σε πτώχευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/1986.

 

ΑΡΘΡΟ 9    ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι υπογράφοντες το παρόν σχέδιο καταστατικού, συνιδρυτές του υπό σύσταση Συνεταιρισμού, εκλέξαμε τα μέλη της πενταμελούς προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής, η οποία θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες στις αρμόδιες αρχές, για την έγκριση του παρόντος και τη σύγκλιση της πρώτης Γ.Σ., για την εκλογή οργάνων και τη νόμιμη λειτουργία.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

α)

β)

γ)

δ)

ε)


ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

Απαντήστε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *